Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Ergenlerde Anksiyete ve Anksiyete Duyarlılığının Dissosiyatif Belirtiler Üzerine Etkileri

Özet

Amaç: Dissosiyatif belirtiler ile anksiyete arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, anksiyetenin farklı boyutları ile dissosiyasyon ilişkisi hakkındaki veriler sınırlıdır. Bu çalışmada anksiyete bozukluğu olan ergenlerde, durumluk-sürekli anksiyete ve anksiyete duyarlılığının dissosiyatif belirtiler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 12-18 yaşaralığında, anksiyete bozukluğu tanısı konulan toplam 54 ergen alınmıştır. Katılımcılara Ergen Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (E-DYÖ), Çocuklar için Anksiyete Duyarlılığı İndeksi (ÇADİ) ve Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) uygulanmıştır. Sonuçlar: Yapılan korelasyon analizlerinde E-DYÖ puanlarının, ÇDSKE-Sürekli, ÇDSKE-Durumluk, ÇADİ toplam, ÇADİ fiziksel ve ÇADİ bilişsel puanlarıile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, çoklu regresyon analizi uygulandığında sadece ÇDSKE-Durumluk şiddetinin E-DYÖ toplam puanları için anlamlı yordayıcı olduğu görülmüştür. Tartışma: Bu çalışma, anksiyete bozukluğu olan ergenlerde dissosiyatif belirtilerin ortaya çıkmasında durumluk anksiyetenin belirleyici etkiye sahip olduğunu, sürekli anksiyete ve anksiyete duyarlılığının ise etkili olmadığını göstermiştir. Bu veri, ergenlerde anksiyete ile dissosiyatif belirti ilişkisinde anksiyeteye olan yapısal yatkınlıktan çok bireyin belli bir dönemdeki anksiyete düzeyinin önemli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: anksiiyete çocuk ergen

Abstract
Objective: The relationship between dissociation and anxiety is well known. However, anxiety is not an unique construct and the data about the impact of different anxiety dimensions on dissociative symptoms is limited. The present study aimed to examine the effects of state-trait anxiety and anxiety sensitivity on dissociative symptoms in adolescents with anxiety disorders. Method: The sample consisted of 54 adolescents (29 girls and 25 boys) diagnosed with anxiety disorders between 12-18 years aof age. All subjects included in the study filled out the Adolescent Dissociative experiences Scale (A-DES), Childhood Anxiety Sensitivity Index (CASI) and the State-Trait Anxiety Inventories for Children (STAI-C). Results:According to correlation analyses, the A-DES scores were positively related to STAI-C State, STAI-C Trait, CASI Total, CASI Physical and CASI Cognitive scores. However, in the multipl regression analyses, only the STAI-C State score was found to be the significant predictor for A-DES total scores. Discussion: The present study showed that only state anxiety is a predictor for the dissociative symptoms in adolescents, not trait anxiety or anxiety sensitivity. This data suggests that, regarding the relationship between dissociative symptoms and anxiety in adolescence, anxiety level of the subjects in a given period would be much more important than the given individual’s structural predisposition to anxiety.

Key words: Dissociation, anxiety, anxiety sensitivity, adolescent

TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH2015; 22(1): 29-36

Yılmaz S, Bilgiç A, Hergüner S.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy